Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


zakonit/zakonski

Obrazloženje I zakonit i zakonski su pridjevi, ki imaju posla sa zakonom. Tako se zbirka zakonov zove zakonska knjiga. Propisi, ki stoju u zakonu, su zakonski propisi. Zakonsko je nešto, ča je dio zakona ili se odnosi na zakon. Ako imam zakonitoga muža, naša veza temelji na zakonu. Tu vezu zovemo hištvo. Zakonito gradi na temelju zakona, a zato je zakonito nešto, ča je zakonom priznato. Zakonit muž je ada zakonom priznat muž. Ali on nije zakonski muž, ar nije on sam dio zakona. On sam nima veze sa zakonom.
Primjeri Dičak je zakonito dite hižnikov. (rodjeno u vezi, ka je zakonom priznata) Starji su joj načinili samo zakoniti dio. (koga su joj bili dužni po zakonu). Zakonski tekst je slova zakona. Ponekad nam je potriban putokaz kroz zakonski labirint.

Najzad