Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


cimitor, cukor

Korektno cimitora, cukora
Folišno cimitra, cukra
Obrazloženje Imenice cimitor, cukor, kantor, ambasador, televizor su tudjega porijekla. Sufiks -or ili -tor ostaje i pri deklinaciji. Nije moguće izostaviti suglasnik "o". Bila sam na cimitoru poljati kitice. Nisam ti cukora u kavu!
Gramatika § Zač nije moguće reći "cukra/cimitra"?
Primjeri Nije zdravo jisti preveć cukora. Kad na većer hodiš po cimitoru, ćutiš neobičan mir u sebi! Pokopali smo bivšega kantora na novom cimitoru domaćega sela.

Najzad