Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


sveti i Sveti

Begründung Sveti tri kralji ili kraće: Tri kralji su se došli pokloniti Jezušu u Betlehem. "Sveti" se piše velikom početnom slovom samo ako je govora recimo o zemljopisnom pojmu, na priliku: otok Sveta Helena ili imenu crikve, kloštra ili spodobne institucije, ulice ili trga. Kad je rič o crikvi ili ulici dopušćani su dva načini pisanja: crkva Svetoga Petra ili Crkva svetoga Petra, ulica Svete Ane ili Ulica svete Ane. Istotako ćemo pisati za Vatikan "Sveta Stolica" kot vlastito ime s velikim početnim slovom. Spomenuti pridjev se kot dio imena nekoga sveca piše malom slovom: sveti Petar, sveti Pavao, sveti Jožef, sveta Agnjica, sveta Monika, sveta Terezija... Ali ako je pišemo s velikom početnom slovom, ta imena označuju svetke: Zutra je Sveti Jožef. Ali i to moremo pisati na dva načine: Zutra ćemo svećevati Svetak svete Lucije.
Beispiel(e) Je sveti Štefan prvi kršćanski mučenik? Svi vjerniki znaju da je Sveti Štefan svetak po Božiću. Mi svečujemo Svetak svetoga Štefana velje po Božiću. Si ti znala, da je sveta Monika mama svetoga Augustinuša? 28. augusta je Sveti Augustin. 28. August je Svetak svetoga Augustina. Na brižiću je zgradjena Crikva svetoga Franje. na brižiću je zgradjena crikva Svetoga Franje. Na trgu Svetoga Tomaša je velik spomenik. Na Trgu svetoga Tomaša je velik spomenik

Zurück