Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


advent/advenat

Begründung Proširenu osnovu nepostojanim a imaju tudjice, ke su jur duže vrime udomaćene u našem jeziku, na priliku psalam i advenat. Čudili bi se, kad bi gdo u našem jeziku rekao "advent" u nominativu jednine. Posudjenice, ke završavaju na "-kt, -nt, -pt ili -rt" moru imati proširenu osnovu, ali i ne: objekt/objekat, akcent/akcenat, projekt/projekat. S druge strani bi nam bilo smišno reći "koncerat" namjesto "koncert".
Grammatik § 250
Beispiel(e) Advenat je nastao najhektičnije vrime ljeta.

Zurück