Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


sufiksi odredjenih pridjevov: -ički ili -čni

Obrazloženje Pridjevi sa sufiksom "-ni" moru imati posvojno značenje, na priliku: hižni prag, lozna stazica, državno imanje. Pridjevi sa sufiksom "-ni" ponekad izražavaju i neki drugi odnos prema imenici, na priliku: božićni dar, sunčane ure, pomoćno sredstvo. U obadvi slučaji su pridjevi odredjeni i moru biti dubletni s pridjevi na "-ički": politični - politički, kozmetični - kozmetički, akustični - akustički. Kad imenica završava na "-ika", je normalnije, da se pridjev derivira na "-ički": polit-ika, kozmet-ika, akust-ika.
Gramatika § 857
Primjeri Za danas sam završila moj dnevni posao. (odnosno značenje pridjeva) Oni su po mnogi ljeti prekinuli svoju ljubavnu vezu. Pinez nij svenek u povijesti bilo plaćno sredstvo. Dobri politički odnosi med susjednimi državami su zlata vridni. Kozmetički saloni dandanas imaju mnogo stalnih gostov, i žen i muži, ki si daju ugadjati. Akustički senzor prepoznava šumenje.

Najzad