Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


metar/litar

Korektno metri/litri
Folišno metari/litari
Obrazloženje Samoglasnik a u neki obliki riči skrsne. Zato zovemo to "a" nepostojano. Tako on u nominativu množine nekih imenic muškog roda fali: metar-metri, litar-litri Obično kod riči tudjega porijekla nije nepostojanoga a. Ako se riči tretiraju kot domaće, ča je slučaj kod ovih dvih riči, se primjenjuje i ova hrvatska gramatička posebnost.
Gramatika § 250
Primjeri Kupi dva litre mlika! Tisuć metrov je jedan kilometar.

Najzad