Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


subjekt se slaže s predikatom

Obrazloženje Kad u rečnici imamo već subjektov različnoga roda, smo konfrontirani s problemom, s kim subjektom se neka slaže predikatna rič. Sljedeća rečenica nij problem: Ditić i kucak su bili trudni od bižanja i igranja. Pokidob da su ditić i kucak muškoga roda, su i predikat i predikativni adjektiv u muškom rodu. Analogno ćemo postupati kod ženskoga roda: Majka i kćer su imale skupnu spavaću sobu. Problem nastaje kod sridnjega roda: Dite i janje su se igrali u blizini loze. Kod sridnjega roda predikat stavljamo u plural muškoga roda: Kazališće i sveučilišće su u augustu zatvoreni/zaprti. Kako riješiti problem s već subjektov različnoga roda? Predikatna rič mora u ovom slučaju biti u onom rodu, u kom je najbliži subjekt. Konkretno: Polja i loze su zelene. Ovo pravilo valja za ženski i sridnji rod: Polje je sridnji, a loza ženski rod. Ako jedan od subjektov ima muški rod, se predikat redi po muškom rodu: Potoki i rijeke su dužički.
Gramatika § 1158-1172
Primjeri Plaže i hoteli uz morje su lipi. Grojze i orihi su zreli. Študenti i študentice su položili ispite.

Najzad