Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


siguran i seguran

Obrazloženje Siguran more biti dokaz, ako je zaufanja vridan. Siguran more biti človik, ki vjeruje u nešto, da će biti tako. Seguran človik se ufa, segura, usudjuje. On riskira, kad je hrabar, kuražiran, srčen. Samo u slova "i" i "e" se razlikuje značenje ovih pridjevov. To znači, da moramo paziti na pravopis.
Primjeri U demokraciji je lako živiti siguran žitak, prez pogibeli. Neka biti preveć siguran u njegove riči. Moj sin je jako seguran. On aje hrabra kot oroslan.

Najzad