Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


ča (je to) za?

Obrazloženje Svaki jezik ima svoja vlašća pravila, svoju vlašću strukturu i svoje vlašće konstrukcije. Kad govorimo tim jezikom, se tribamo držati tih pravil. Mi mnogo puti osebitosti nimškoga jezika prenosimo u hrvatski jezik, premda u hrvatskom ya svaki germaniyam postoji alternativa. Kad na priliku jutro kanimo doznati, kakovo vrime je, se držimo nimške konstrukcije: "Ča je danas za vrime?" Nimšku konstrukciju "was für ein" prevodimo od riči do riči s rezultatom: "ča je to za" – kompliciran red riči. Za "was für ein" u hrvatskom jeziku imamo: kakov, kakova, kakovo. Pravilno je ada pitati: Kakovo vrime je danas? Mogli bi nabrojiti mnogo slučajev u svakidanjem žitku, kade moremo ubajti germanizme.
Primjeri Ča za film si čer vidila? Pravilno rečenica glasi ovako: "Kakov film si čer vidila?" Ča je to za vuna? Pravilno: Kakova vuna je to? Kakova kitica je to?

Najzad