Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


žeti, užeti, sažeti

Obrazloženje Kad u hrvatskom jeziku glagolu dodamo prefiks, nastane od njega prefigiran glagol, ali on more preminiti i značenje. To je slučaj kod glagolov, ki su nastali od nesvršenoga glagola "žeti", naime užeti pak sažeti. Užeti je perfektivni glagol isto kotno sažeti. Perfektivni glagol od "žeti" je "požeti": Žito je požeto. Kad užmemo rublje po pranju, je moremo obisiti, da se kompletno osuši. Kad sažmemo članak, velimo na kratki o čem je govora u njem. Rublje moremo i sažimati, a članak sažimati.
Primjeri Poželi su, ča su posijali. Užmi si pulover, da ne bude iz njega kapala voda! Stoprv kad sažmem problematiku, ću biti zadovoljna. Važno je znati sažimati informacije.

Najzad