Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


dva/tri dani ili dva/tri dni

Obrazloženje Za imenicu dan postoju u nominativu množine dva obliki, naime dani i dni, stari oblik duala, koga moremo hasnovati s broji dva i tri.
Gramatika § 249
Primjeri Dva dni je durao seminar uz: Dva dane je durao seminar. Još mi ostaju samo tri dni za pripravu na ispit uz: Još mi ostaju samo tri dani za pripravu na ispit.

Najzad