Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


dvoljetni/dvaljetni/dviljetni

Korektno dvoljetni
Folišno dvaljetni, dviljetni
Obrazloženje Složeni pridjev "dvoljetni" je skupa zrastao od broja "dva" i od imenice "ljeto". Ove dvi osnove se povezuju spojnikom "o", a rezultat je "dvoljetni". Analogno se postupa s "tri" i "četiri": dvoljetni, troljetni i četveroljetni. Sufiks -ni obično ima pridjev za prvu osnovu. U našem slučaju se redni broj "dva" ponaša kot pridjev. Na priliku: Započela je dvoljetni studij.
Gramatika § 912
Primjeri Ostavila ga je po četveroljetnoj vezi. Naredili su mu troljetnu terapiju. Dvoljetna koalicija se je raspala zbog medijskoga pritiska.

Najzad