Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


imati rak/raka; kupiti miš/miša

Korektno Imala sam rak na prsi. Kad djelam na kompjutru, hasnujem miš.
Folišno Imala sam raka na prsi.
Obrazloženje Kad neka imenica ima dubletno značenje, kad more značiti i nešto živo i nešto neživo, moramo postupati po konkretnom slučaju. Kod imenic, ke značu nešto neživo, je akuzativ jednine u nominativu: Tako sam se nategnula pri djelu na vrtu, da sam navečer ćutila svaki pojedini kotrig mojega tijela. Kotrigi tijela su organi, kliti, zglobi, ki pripadaju kategoriji za neživo. Kod imenic, ke značu nešto živo, je akuzativ jednine jednak genitivu jednine: Upoznala sam svakoga pojedinoga kotriga našega društva. Pokidob da rak na nekom organu nij živo biće, nego beteg, moramo pravilno reći: Kad človičanstvo preoblada rak, će živiti navijek. Imenica "nosač" more biti ili stup ili platforma, na svaki način neki neživi predmet, ali s druge strani i človik (živ), ki nešto nosi: Grupa "Lado" je predstavila novi nosač zvuka (CD). Škrinju su nosili samo dva nosači. Paziti moramo i kod živine, ka živi u vodi: Vidila sam raka u našem potoku.
Gramatika § 242
Primjeri U mojoj familiji nijedan nije imao rak. Aristotel je spomenuo raka još 300 ljet pred Kristuševim rodjenjem. Imaš novi miš za kompjutor? Da, imam bežičan miš. I ja ću si kupiti takov miš. Kupit ću si bijeloga miša s črljenimi očima, kad su mi takovi miši slatki.

Najzad