Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


izajti/izlaziti

Obrazloženje Kad je gdo izdao novu knjigu, se u gradišćanskohrvatski mediji mnogokrat čuje ili piše, da je izlazila nova knjiga. Ali spomenuta knjiga nije izlazila nego izašla. Med glagoli izajti i izlaziti postoji razlika, iako ne semantička, nego gramatička. Glagol izlaziti opisuje čin, ki se ponavlja i ki se još nije završio. Glagol izajti se odnosi na čin, ki se je jur realizirao i se već neće ponoviti, ar je jur završen. Jednostavno rečeno to znači: Knjiga će izajti samo jednoč. Izajt će samo jedna naklada knjige. Ako velimo: Knjiga će izlaziti, onda to znači, da knjiga neće izajti samo u jednoj nakladi, nego da ćedu slijediti i druge naklade. Odlučujuće za to, je li ćemo reći da je knjiga izlazila ili izašla je broj izdanj. Ako ada od jedne knjige postoji samo jedno izdanje, a to je kod nas većinom slučaj, onda ne moremo reći, da je knjiga izlazila, nego moramo reći: Knjiga je izašla. Ako ada vidimo, da je sunce zašlo, onda kanimo samo naglasiti, da je vani škuro. Ako ali velimo da je sunce zahajalo, onda kanimo upozoriti na to lipo nebo, ko nas pri zalasku sunca svenek na novič veseli. Jutro sunce ishaja, a kad je vidimo na nebu, onda je izašlo. Sigurno nijedan za sunce, ko je izašlo, neće reć, da je ishodilo. Svaki će reć: Tijesto je zašlo. A znamda će se pomoću ovoga jezičnoga kuta dogoditi, da se već ne veli da je knjiga izlazila, ako je izašla.
Primjeri Hrvatske novine izlazu 52 pute u ljetu. Ov tajedan ćedu obadva hrvatski tajedniki izajti ranije. Ne moremo reći da sunce zajde, istotako ne moremo reći, da tijesto zajde: Sunce zahadja kotno tijesto zahadja. Sunce duže vrime zahadja, tako dugo kot sunce vidimo na horizontu, ono zahaja. Kad skrsne, je zašlo. Tijesto isto duže vrime zahadja. Kad je zašlo, je porinemo u redlju, da bi se speklo.

Najzad