Deutsch | Hrvatski

3. sjednica


Partisan partizan

Partitur partitura

Partner – partner

Partnerin partnerica

Partnerschaft partnerstvo

partnerschaftlich – partnerski

Parzelle – parcela

Pascha – paša

Passant – pasant, prolaznik

Passierschein – propusnica

passiv – pasivan, -vna, -vno, trpni

Passwort lozinka

Pastete – pasteta

Pastor – pastor

Pate kum

Paten kumovi m pl

Patenschaft kumstvo

Patent – patent

patentieren – patentirati

Patentschutz – čuvanje patenta

Pathos – patos

Patin – kuma

Patriarch – patrijarh, patrijark

Patriot – patriot, rodoljub, domoljub

patriotisch – patriotičan, rodoljuban

Patriotismus – patriotizam, rodoljublje, domoljublje

Patron – patron

   ein scheinheiliger Patron sein – biti pobiljen svetac

Patronatsherr – patron

Patrone – patrona

Patronenfüllung naboj

Patronin – patrona

Patrouille – patrulj, patrola

patschert – slijekav

pauschal paušalan, -lna, -lno

Pauschale – paušala

Pauspapier – pauspapir

Pavillon – paviljon

Pazifik – Pacifik, Tihi ocean

pazifisch – pacifički

Pech – smola, janta; peh, neprilika, nezgoda

   Pech haben – imati peh, biti u nepriliki/nezgodi

   mit Pech überziehen/einreiben – nasmoliti

Pech- – smolen, janten

pechig – smolav

Pechvogel – nesrićnjak, nesrićnjača

Pedal – pedal

Pedant – pedant

pedantisch – pedantan, -tna, -tno

Peier (Triticum) – pirika

Peierich (Triticum) – pirika

Pein – muka, trapljenje, bol

peinigen – mučiti, trapiti

Peitsche – bič, korbač

   mit der Peitsche knallen – pucati bičem

   mit der Peitsche schlagen – bubati bičem

peitschen – išibati, impf. šibati, šviknuti, impf. švikati, bičevati

   der Wind peitscht – vjetar brije

Peitschenstiel bičišće

Pelikan pelikan

Pelz krzno; bunda, kožuh

Pelz- – krznen

pelzen – cipiti

Pelzhandlung – krznarija

Pelzjacke – kožuh

Pelzkappe krznena kapa, kužma, šubara, astrika

Pelzmantel – bunda

Pelzmütze krznena kapa, kužma, šubara, astrika

Pelzschuh – krznena cipela