Deutsch | Hrvatski

Šesta sjednica


angehaucht nadahnut; alternativ angehaucht alternativno nadahnut

Anhaltspunkt m argumenat; oslonac; podatak; Wir haben keinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich um eine Straftat handelt. Nimamo podatkov za to, da je u pitanju zločin.

Anspannung f natezanje, napetost, nategnutost; er leidet unter seelischer und körperlicher Anspannung on trpi pod duševnom i tjelovnom napetošću

Arbeitsmarktlage f stanje/situacija na tržišću djela

Belegexemplar n potvrdni egzemplar

Bemessungsgrundlage f temelj za poračunavanje poreza

bieder adj starovjerski; sie ist bieder gekleidet obličena je starovjerski

Einkaufkarte vidi Kundenkarte

Familienbeihilfe f obiteljska pripomoć, obiteljski doplatak;

gewappnet naoružan; gewappnet sein biti pripravan/pripravna;dagegen muss man sich wappnen protiv toga se človik mora osigurati

Hoffnungsschimmer m iskrica ufanja

Jugendwohlfahrtsträger m nositelj socijalne skrbi za maloljetne

Komplize m komplic, sudionik (u zločinu)

Komplizin f sudionica (u zločinu)

Kundenkarte f kupovna kartica

leistungsfähig adj jak, produktivan, sposoban; leistungsfähiger Motor/Computer jak motor/jak kompjutor; leistungsfähige Maschine produktivan mašin; leistungsfähiger Mensch sposoban človik

Leistungsgesellschaft f društvo zasluška

Leistungspflicht f dužnost plaćanja; er zahlt weniger als es seiner Leistungspflicht entspricht on plaća manje nego mu je dužnost

luftig prozračan, tanak, -nka, lagak, laka; luftiges Kleidlahka/prozračna halja; in luftiger Höhe visoko u zraku

Motorhaube f motorni poklopac

Nichtraucher m nepušač, nekurač

Nichtraucherin f nepušačica, nekuračica

Pfefferspray m spray za obranu, paparni sprej

Quadratur f kvadratura; Quadratur des Kreises kvadratura kruga

recht adv pravo, desno; jako; recht haben imati pravo; recht und billigpravično i pošteno; das klingt recht und billig to gluši prihvatljivo;jemandem recht sein biti komu pravo; jemandem recht geben dati komu pravo; das klingt recht und billig to gluši prihvatljivo

Regelbedarf m (prav.) prosječna potriboća; auch ein Fahrrad gehört zum Regelbedarf eines Kindes i bicikl sliši prosječnoj potriboći diteta

Schlitz m razriz

Sonderzahlung f osebujna plaća

Topfpflanze f lončanica, raslina u čripcu;

Transferleistung f subvencija; transferno davanje

Unterhaltsbemessungsgrundlage f temelj za poračunanje uzdržavanja, temelj za poračunanje alimentacije

Weißes Haus n Bijela kuća, Kapitol