Deutsch | Hrvatski

Peta sjednica


Abspaltung raskol, odvojenje, otcipljenje

abwegig čudan, -dna, apsurdan, -dna

Änderung promjena, minjanje

ausweglos bezizgledan, prezizlazan

auswirken sich imati posljedice, uticati

Auswirkung djelovanje, učinak, posljedica, uticaj

bedecken pokriti; sich bedeckt halten držati se zadnjega reda, mučati kot vuk u rogozu

bevorstehend predstojeći

BZÖ - Bündnis Zukunft Österreich Savez budućnost Austrije

dementsprechend tomu odgovarajuć, polag toga, prema tomu

dringlich hitno; eine dringliche Anfrage hitno potribovanje, hitni upit

eindringend energično, odlučno, uvjerljivo; eindringlich warnen oštro opomenuti, oštro se zagroziti

Einnahmen pl prihodi; abnehmende Einnahmen prihodi, ki se smanjuju; die Einnahmen nehmen ab prihodi se smanjuju;zunehmende Einnahmen prihodi, ki rastu; die Einnahmen nehmen zuprihodi rastu

erklecklich priličan, -čna, znatan, -tna, velik; erkleckliche Anzahlpriličan broj

Hand ruka; etwas liegt auf der Hand biti očevidno/očigledno

interimistisch privrimen, provizoran, -rna, interimističan, -čna

Jahresumsatz godišnji promet

Kampf borba, bitka; erbitterter Kampf ogorčena/ljuta borba

Kaufkraft kupovna moć

Koalition koalicija; rot-schwarze Koalition črljeno-črna koalicija, koalicija Črljenih i Črnih; schwarz-orange Koalition črno-orandžasta koalicija, koalicija Črnih i Orandžastih

Kurswechsel promjena političke linije, preorijentacija

Lärmschutz zaštita/obramba od larme

Lärmschutzgesetz Zakon o zaštiti/obrambi od larme

Mehrheitsverhältnis većinski odnos; es gibt klare Mehrheitsverhältnisse većinski odnosi su jasni

Misstrauensantrag potribovanje za izreku nepovjerenja; einen Misstrauensantrag stellen potribovati izreku nopovjerenja

Mond misec; der Mond nimmt ab misec mledni; der Mond nimmt zumisec raste

müßig besposlen; suvišan, -šna, nepotriban, -bna; die Frage ist müßigto pitanje je zaman

Neuaufbruch novi početak, novi štart

Neuwahlen pl novi izbori

Öffentlichkeitsarbeit održavanje odnosov s javnošću

Presseerklärung izjava za štampu

rangeln   bariti se, bladati se

stehen stati; geschlossen hinter jemandem stehen složno stati za nekim; geschlossen hinter etwas stehen složno stati za nečim

Stimmungslage raspoloženje

Typenschein knjižica vozila

Überforderung preopterećenje, pretirano potribovanje; sie sind überfordert od njih se preveć potribuje

Umfragewert rezultat ispitivanja/ankete

Unterforderung premalo potribovanje; sie sind unterfordert od njih se premalo potribuje

Verbleib ostajanje; sie stimmten für seinen Verbleib in der Regierung glasovali su za to, da ostane u vladi

Vorfeld predbojišće; im Vorfeld pred, uoči; im Vorfeld der Wahlenpred izbori

Weiterverbleib ostajanje; sie stimmten für seinen Weiterverbleib in der Regierung glasovali su za to, da ostane u vladi

wertorientiert usmiren/orijentiran na vridnote; er ist wertorientiert on se redi po vridnota

Wirtschaftsstandort poslovno područje

Wortmeldung javljanje za rič; sich zu Wort melden javiti se za rič; in seiner Wortmeldung u svojoj izjavi; gibt es noch Wortmeldungen se još gdo javlja za rič

zögerlich neodlučno, štentajuć, zavlačujuć